Наши мастера

Romanenko Lilia
Felting
Vinnitsa
Markova Olga
Sewing
Vinnitsa
 Gavrilyuk Irina
Sewing
Kiev
Gaidai Irina
Crocheting
Baryshevka
 Obshchanskaya Diana
Sewing
Khmelnytsky
Golovinskaya Alena
Sewing
Kiev
Stafehina Ludmila
Felting
Dnieper
Starodubec Julija
Crocheting
New Kakhovk
Kurilo Vladislava
Crocheting
Kiev